Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TONERY.OVH

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1.Właścicielem sklepu internetowego tonery.ovh jest KUBWER Jakub Werchowski z siedzibą Polanki68/2, 80-306 Gdańsk.

NIP : 5842554316

REGON : 220227928

§ 2 [TOWARY, ZAMÓWIENIA I ICH SKŁADANIE]

1.Sklep internetowy tonery.ovh prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2.Wszelkie informacje dotyczące towarów dostępnych w sklepie internetowym tonery.ovh, w tym w szczególności katalogi, foldery, inne materiały informacyjne lub reklamowe oraz informacje zawarte na stronie internetowej kierowane przez tonery.ovh do potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.
3.Po zapoznaniu się z treścią propozycji sklepu internetowego tonery.ovh, Klient składa tonery.ovh ofertę zakupu. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez sklep internetowy tonery.ovh. Zamówienie uznaje się za nieprzyjęte do realizacji, a umowa nie zostaje zawarta w przypadku gdy prowadzący sklep internetowy tonery.ovh nie potwierdzi, w formie wiadomości e-mail, zamówienia Klienta w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty jego wysłania przez Klienta.
4.Zamówienia na towary dostępne w sklepie internetowym tonery.ovh można składać:
a.za pomocą systemu informatycznego strony internetowej sklepu tonery.ovh,
b.telefonicznie – poprzez wskazanie danych identyfikujących produkt oraz Klienta,
5.W przypadku zamówień składanych za pomocą systemu informatycznego strony internetowej sklepu tonery.ovh warunkiem wysłania formularza przez Klienta jest uprzednia akceptacja Regulaminu sklepu internetowego tonery.ovh. Przy składaniu oferty, Klient może wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6.Realizowane będą tylko prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:
a) podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych uniemożliwiających realizację Zamówienia;
b) nieprawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta uniemożliwiającego jego realizację;
c) obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu, wykorzystywanie platformy Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego loginu lub hasła lub podszywanie się pod inną osobę;
7.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówień złożonych przez Klientów niezgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu, w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. Sprzedawca będzie czynił starania, aby przed anulowaniem Zamówienia skontaktować się z Klientem celem jego potwierdzenia.
8.Dostępne w sklepie internetowym tonery.ovh towary są wprowadzane do sprzedaży zgodnie z obowiązującym prawem, są wolne od wad fizycznych i prawnych są fabrycznie nowe i w oryginalnych fabrycznych opakowaniach.
9.Ewentualna gwarancja udzielana na zakupione w sklepie internetowym tonery.ovh towary jest gwarancją udzieloną przez producenta i na warunkach przez niego każdorazowo określonych.

§3. [FORMY PŁATNOŚCI]

Właściciel sklepu tonery.ovh udostępnia klientowi następujące formy płatności :

1.Płatność za pomocą wpłaty bankowej na konto
1.1 Konto bankowe IdeaBank  –
2. Płatności za pomocą systemu przelewy24.pl
3. Płatność gotówką przy odbiorze
3.1 Forma płatności dostępna tylko dla zamówień z dostawą przez tonery.ovh
3.2 Forma płatności musi być zaakceptowana przez obsługę sklepy po złożeniu zamówienia.
4.Wszystkie płatności są księgowane na naszym koncie, po zaksięgowaniu płatności rozpoczyna się proces realizacji zamówienia

§ 4. [REALIZACJA ZAMÓWIEŃ]

1.Zamówienie Klienta jest skierowane do realizacji po otrzymaniu wpłaty przez tonery.ovh.
2.tonery.ovh dołoży starań by realizacja zamówienia rozpoczęła się w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od momentu odnotowania wpłaty na rachunku bankowym tonery.ovh. Numer rachunku bankowego Klient otrzymuje razem z potwierdzeniem zamówienia wysyłanym drogą elektroniczną przez tonery.ovh.
3.Realizacja zamówienia może być uzależniona od dostępności towaru. tonery.ovh informuje Klientów o dostępności towarów. O terminie wysyłki tonery.ovh poinformuje Klienta.
4.Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.
5.Wszystkie ceny w sklepie internetowym tonery.ovh podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen towarów w sklepie internetowym.
6.tonery.ovh. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów dostępnych w sklepie internetowym (z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej), wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, jak również udzielania bonifikat, upustów itp. Zmiany te nie mają wpływu na warunki i realizację zamówienia złożonych przez Klientów przed dokonaniem zmian.
7.Realizowane są tylko zamówienie złożone przez firmy oraz instytucje posiadające numer NIP.
8. Zamówienie złożone przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej będą anulowane.
8.1 W przypadku wyboru oraz dokonania płatności poprzez przelewy24 przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej zwrot będzie pomniejszony o 10% wpłaty.
8.2 W przypadku akceptacji przez obsługę tonery.ovh możliwa jest sprzedaż dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

8.2.1 Akceptacja może się odbyć na wniosek konsumenta wysłany mailowo na adres biuro@tonery.ovh przed procesem zakupu z podaniem w treści maila loginu oraz nazw produktów wraz z ilością.
8.2.2 W przypadku akceptacji zakupu przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, sprzedawca wyślę odpowiedź na mailowy wniosek z prefiksem w temacie „AKCEPTACJA”
8.2.3 W przypadku braku akceptacji, Sprzedawca nie jest zobowiązany do żadnej odpowiedzi na wniosek mailowy konsumenta.
8.2.4 Akceptacja dotyczy zakupu produktów wyszczególnionych we wniosku wysłanym mailowo, każde kolejne zakupy przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej muszą być poprzedzone wnioskiem.

§ 5. [DOSTAWA I ODBIÓR ZAMÓWIONYCH TOWARÓW]

1. tonery.ovh . oferuje Klientowi następujące formy dostawy zakupionego towaru:
a.przesyłka kurierska ,
b.dostawa przez tonery.ovh ( na terenie Trójmiasta – Gdańsk, Gdynia i Sopot)
2.W przypadku złożenia zamówienia przekraczającego kwotę 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych brutto tonery.ovh zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty w całości lub części wartości zamówienia.
3.Klient składając zamówienie zostaje poinformowany o kosztach dostawy i dostępnych formach dostawy. Koszt dostawy doliczany jest do wartości zamówienia – w zależności od opcji dostawy wybranej przez Klienta.

4.Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem od Kuriera, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera oraz powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

5.W przypadku nie zastania Klienta pod wskazanym przez niego adresem doręczenia zamówienia, Kurier podejmie dwie kolejne próby dostarczenia przesyłki z Zamówieniem

§ 6. [REKLAMACJE]

1.Wszelkie reklamacje oraz roszczenia dotyczące wad towarów winny być przekazywane tonery.ovh w szczególności w formie pisemnej na adres 80-306 Gdańsk, Polanki68/2 , w formie wiadomości e-mail pod adres biuro@tonery.ovh.
2.W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klientowi będącemu konsumentem przysługują roszczenia z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176).
3.W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klientowi będącemu przedsiębiorcą przysługują roszczenia wynikające z kodeksu cywilnego.
4.Wszelkie reklamacje oraz roszczenia dotyczące wad towarów będą rozpatrywane przez tonery.ovh niezwłocznie.

§ 7. [PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – KONSUMENCI]

1.Klient będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres wskazany w § 1 ust. 1 w terminie czternastu dni od wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączenie go do przesyłki ze zwracanym towarem.
2.Zwrot towaru do tonery.ovh powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu  co oznacza że w celu sprawdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu Klient powinien obchodzić się z Produktem i sprawdzić go tylko w takim zakresie, w jakim mógłby to zrobić dokonując zakupu w sklepie stacjonarnym (np. Klient powinien jedynie zapoznać się z opisem na opakowaniu tonera (sprawdzić kod OEM, kod produktu czy jest zgodny z modelem urządzenia drukującego), lecz nie powinien wyjmować go z opakowania fabrycznego ani go użytkować ).
3.W przypadku zamówienia towaru o określonych przez właściwościach indywidualnych (towary z wprowadzonymi na życzenie klienta zmianami ustalonymi indywidualnie) odstąpienie od umowy oraz zwrot towaru są możliwe wyłącznie za zgodą tonery.ovh, po uzgodnieniu ewentualnych kwestii związanych z pokryciem kosztów doprowadzenia wyrobu towaru do stanu sprzed wprowadzenia zmian.
4.Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy ( koszty wysłania Produktu do Sprzedawcy ). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”.
5.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 8. [DANE OSOBOWE]

1.Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane przez KUBWER Jakub Werchowski z siedzibą Polanki 68/2 80-306 Gdańsk, NIP 5842554316 .
2.Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy. Jeśli klient wyrazi na to zgodę, jego dane mogą być również wykorzystane w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez tonery.ovh.
3.Dane osobowe klientów nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
4.Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Może je zmieniać, a także może zażądać zaprzestania ich wykorzystywania. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

§ 9. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.